Đại Học ngoại Ngữ

Đề thi Xác suất thống kê đề số 1 kỳ 2 năm học 2019-2020 – ULIS|Trường Đại học Ngoại Ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ, là một trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Đây được đánh giá là trường đại học đầu ngành và có lịch sử lâu đời nhất về đào tạo và giảng dạy ngôn ngữ tại Việt Nam

Đại Học ngoại Ngữ

Đề thi Tư tưởng Hồ Chí Minh kỳ 1 năm học 2020-2021 – ULIS|Trường Đại học Ngoại Ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ, là một trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Đây được đánh giá là trường đại học đầu ngành và có lịch sử lâu đời nhất về đào tạo và giảng dạy ngôn ngữ tại Việt Nam

Đại Học ngoại Ngữ

Đề thi Logic học đại cương đề số 1 kỳ 1 năm học 2020-2021 – ULIS|Trường Đại học Ngoại Ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ, là một trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Đây được đánh giá là trường đại học đầu ngành và có lịch sử lâu đời nhất về đào tạo và giảng dạy ngôn ngữ tại Việt Nam

Đại Học ngoại Ngữ

Bài tập lớn đề số 2 Triết học Mác – Lê nin kỳ 2 năm học 2020-2021 – ULIS|Trường Đại học Ngoại Ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ, là một trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Đây được đánh giá là trường đại học đầu ngành và có lịch sử lâu đời nhất về đào tạo và giảng dạy ngôn ngữ tại Việt Nam