Câu hỏi ôn tập Tâm lý học đại cương – USSH

✅ Chuyên mục: Đề Cương Tuyển Tập
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 254.67 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 83,434 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Bản tổng hợp (Tải miễn phí)

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG
(Dành cho sinh viên hệ chính qui)
Câu 01: Anh/chị hãy trình bày đối tượng, nhiệm vụ và nêu các phương pháp nghiên cứu cơ bản
của Tâm lí học.
Câu 02: Anh/chị hãy trình bày định nghĩa tâm lí người. Chứng minh tâm lí người là chức năng
của não.
Câu 03: Anh/chị hãy chứng minh tâm lí người là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não
người thông qua chủ thể.
Câu 04: Anh/chị hãy chứng minh tâm lí người có bản chất xã hội – lịch sử.
Câu 05: Anh/chị hãy trình bày định nghĩa về hoạt động và phân tích cấu trúc của hoạt động theo
quan niệm của các nhà Tâm lý học hoạt động.
Câu 06: Anh/chị hãy trình bày định nghĩa về giao tiếp và phân loại các hình thức giao tiếp cơ
bản của con người.
Câu 07: Anh/chị hãy phân tích vai trò của hoạt động và giao tiếp đối với sự hình thành và phát
triển tâm lí con người.
Câu 08: Anh/chị hãy trình bày định nghĩa cảm giác và các qui luật cơ bản của cảm giác. Cho ví
dụ minh họa với từng quy luật.
Câu 09: Anh/chị hãy trình bày định nghĩa tri giác và các qui luật cơ bản của tri giác. Cho ví dụ
minh họa với từng quy luật.
Câu 10: Anh/chị hãy trình bày định nghĩa tư duy và các đặc điểm cơ bản của tư duy. Phân tích
vai trò của tư duy đối với hoạt động nhận thức và đời sống con người.
Câu 11: Anh/chị hãy trình bày định nghĩa tưởng tượng và các đặc điểm cơ bản của tưởng tượng.
Phân tích vai trò của tưởng tượng đối với hoạt động nhận thức và đời sống con người.
Câu 12: Anh/chị hãy trình bày định nghĩa trí nhớ và các quá trình cơ bản của trí nhớ? Làm thế
nào để ghi nhớ và giữ gìn tài liệu một cách hiệu quả.
Câu 13: Anh/chị hãy trình bày định nghĩa và đặc điểm của tình cảm. Phân tích các quy luật cơ
bản của tình cảm. Nêu việc vận dụng từng quy luật trong thực tiễn cuộc sống.
Câu 14: Anh/chị hãy trình bày định nghĩa ý chí. Phân tích các phẩm chất cơ bản của ý chí. Cho
ví dụ minh họa với từng phẩm chất
Câu 15: Anh/chị hãy trình bày đặc điểm của hai loại hành động tự động hóa là thói quen và kỹ
xảo. Nêu các quy luật cơ bản hình thành kỹ xảo và việc vận dụng từng quy luật trong thực tiễn
cuộc sống.
Câu 16: Anh/chị hãy trình bày khái niệm về nhân cách và phân tích những yếu tố ảnh hưởng
đến sự hình thành và phát triển nhân cách.