Đề thi Chủ nghĩa xã hội khoa học kỳ 1 năm học 2021-2022 – USSH|Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

✅ Chuyên mục: ĐẠI HỌC KHXHNV
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 337.37 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 29,639 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

ĐỀ TIỂU LUẬN HẾT MÔN, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022

HỌC PHẦN: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
Mã học phần: PHI 1002

Đối tượng: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đề tài:
Phân tích mục tiêu trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020,
tầm nhìn 2030: “Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là
tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội”*, cơ hội và thách thức trong
thực hiện mục tiêu trên?
(*Quyết định số 629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát
triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, ngày 29/05/2012).