ĐỀ THI MẪU MÔN SINH HỌC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 2022- ĐH SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

✅ Chuyên mục: Đề Thi Đánh Giá Năng Lực
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 352.07 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 83,668 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Chọn lọc (Tải miễn phí)

ĐỀ THI MẪU MÔN SINH HỌC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 2022- ĐH SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT NĂM 2022

Để giúp thí sinh tìm hiểu về bài thi đánh giá năng lực, chuẩn bị tốt cho việc tham dự Kỳ thi sắp tới, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUE) công bố đề thi minh họa cụ thể như sau:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nào sau đây có vai trò nối các đoạn Okazaki với nhau?
A. Ligaza. B. ARN pôlimeraza. C. Restrictaza. D. ADN pôlimeraza.
Câu 2. Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường được thực hiện qua da?
A. Giun đất. B. Chim bồ câu. C. Châu chấu. D. Cá chép.
Câu 3. Lai hai dòng bố mẹ thuần chủng có kiểu gen khác nhau, thu được con lai có năng suất, sức chống
chịu và khả năng sinh trưởng phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ. Hiện tượng này được gọi là
gì?
A. Thường biến. B. Thoái hoá giống.
C. Ưu thế lai. D. Dị đa bội.
Câu 4. Trong các mối quan hệ giữa các loài sinh vật sau đây, mối quan hệ nào là quan hệ hỗ trợ?
A. Giun đũa sống trong ruột lợn và lợn. B. Chim sâu và sâu ăn lá.
C. Chim sáo và trâu rừng. D. Lúa và cỏ dại trên một đồng ruộng.
Câu 5. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 3 loại kiểu gen?
A. AA × Aa. B. Aa × aa. C. Aa × Aa. D. AA × aa.
Câu 6. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, đặc điểm nào sau đây là đặc điểm sinh
vật điển hình của đại Tân sinh?
A. Tuyệt diệt các loài bò sát cổ. B. Xuất hiện loài người.
C. Phát sinh các loài thú. D. Xuất hiện thực vật có hoa.
Câu 7. Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật?
A. Số lượng loài. B. Tỉ lệ giới tính.
C. Loài ưu thế. D. Loài đặc trưng.
Câu 8. Loại tế bào nào sau đây ở thực vật sống trên cạn có chức năng hấp thụ nước và ion khoáng từ đất?
A. Tế bào khí khổng. B. Tế bào lông hút.
C. Tế bào biểu bì lá. D. Tế bào nội bì rễ.
Câu 9. Phương pháp tạo giống mới nào sau đây được sử dụng chủ yếu trong tạo giống cây trồng mà ít sử
dụng trong tạo giống vật nuôi?
A. Gây đột biến đa bội. B. Lai hữu tính kết hợp chọn lọc kiểu hình.
C. Công nghệ tế bào. D. Công nghệ gen.
Câu 10. Quá trình phân giải kị khí và phân giải hiếu khí ở thực vật giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?
A. Đều trải qua giai đoạn đường phân.
B. Đều tạo ra một lượng ATP như nhau.
C. Đều ôxi hoá hoàn toàn glucôzơ thành CO2 và H2O.
D. Đều trải qua giai đoạn lên men.
Câu 11. Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng, gen này nằm
trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. Ruồi giấm đực mắt trắng có kiểu gen nào sau đây?