Đề Thi Và Đáp Án Môn Tín Hiệu Và Hệ Thống -Trường Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh

✅ Chuyên mục: Đại Học Bách Khoa HCM
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 416.87 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 76,784 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Đề Thi Và Đáp Án Môn Tín Hiệu Và Hệ Thống -Trường Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh

Ôn và hệ thống hóa các phương pháp giải tích mạch điện.

Cung cấp các kiến thức cơ bản trong phân tích và xử lý tín hiệu và hệ thống tương tự như: phương trình vi phân mô tả vào-ra hệ thống, tích chập, chuỗi Fourier, biến đổi Fourier, biến đổi Laplace.

Cung cấp phương pháp phân tích và biểu diễn tín hiệu.

Ứng dụng phương trình vi phân và biến đổi Laplace trong giải tích mạch điện, đặc biệt là các mạch quá độ.

Ứng dụng các phép biến đổi Fourier, Laplace phân tích các hệ thống tuyến tính, các bộ lọc tích cực, các bộ điều chế AM. Phân tích sơ đồ khối và hiện thực hệ thống dùng OpAmp.