Tài Liệu kỹ thuật lập trình PHP & MySQL

✅ Chuyên mục: Tài Liệu Sưu Tầm
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 591.75 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 9,729 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Chọn lọc (Tải miễn phí)

Tài Liệu kỹ thuật lập trình PHP & MySQL

Phần 1 – 64 tiết: Nhập môn lập trình Web với PHP

 • Tổng quan về ngôn ngữ PHP, môi trường phát triển ứng dụng Web với PHP.
 • HTML và CSS cơ bản trong thiết kế giao diện.
 • Ngôn ngữ lập trình PHP:
  • Kiểu dữ liệu, biến, hằng, toán tử.
  • Cấu trúc điều khiển: lặp, rẽ nhánh, lựa chọn.
  • Xây dựng hàm xử lý.
 • Mảng.
 • Xây dựng giao diện Web Form và các điều khiển cơ sở.

Phần 2 – 64 tiết: Kỹ thuật lập trình PHP

 • Xử lý Web Form với PHP.
 • jQuery cơ bản.
 • Kết hợp PHP và jQuery.
 • Lập trình hướng đối tượng với PHP.
 • Phân tích và thiết kế theo hướng đối tượng.
 • Xử lý tập tin & thư mục.
 • SESSION và COOKIE.
 • Gửi email trong PHP.
 • Triển khai Upload ứng dụng Web bằng cPanel, DirectAdmin và FTP.
 • Kết quả đạt được sau khóa học.