Tài liệu ôn thi cuối kỳ môn Kỹ thuật lập trình-Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia TP. HCM

✅ Chuyên mục: Đại học Khoa học Tự nhiên
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 555.60 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 53,288 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Tài liệu ôn thi cuối kỳ môn Kỹ thuật lập trình-Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia TP. HCM

1.1 Con trỏ cơ bản
Cho biết kết quả in ra màn hình của các đoạn code dưới đây:

1.2 Con trỏ nâng cao
Hãy viết các đoạn code để cấp phát và giải phóng bộ nhớ và nhập nội dung cho các mảng động
sau:

1.3 Danh sách liên kết
Một danh sách liên kết đơn có thành phần dữ liệu là số nguyên dương được mô tả như sau:

1.4 Ngăn xếp, hàng đợi
1.4.1 Ngăn xếp
Bài toán bên dưới nằm trong Interview Preparation Kit của hackerrank, nên các bạn có thể
hình dung khi phỏng vấn xin việc thì những bài toán họ cho các bạn cũng nằm ở mức độ tương
tự như thế này. Link: Balanced Brackets.

1.5 Đệ quy và giải thuật sắp xếp
Đề thi cuối kỳ KTLT lớp 19CTT4 (2020).
Cho cấu trúc danh sách liên kết như sau:

1.6 Quy hoạch động
Cho một giỏ có vô hạn đồng xu gồm nhiều mệnh giá khác nhau, các loại mệnh giá được lưu
trong một mảng int a[] có kích thước m (mảng được sắp xếp tăng dần). Cho một món hàng
có giá tiền là n (xu), hãy tìm ra cách lấy các đồng xu từ giỏ trên (với mỗi mệnh giá có thể lấy
một hoặc nhiều đồng xu) để trả tiền cho món hàng đó sao cho số lượng đồng xu là nhỏ nhất?